Privacy

Privacy- en cookiebeleid

1.Algemeen

Sarah gerarts, en haar dochterondernemingen, nemen de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Sarah gerats behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Sarag geratrts is onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Sarah gerats verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, nieuwssites, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst.
 • Gegevens die betrekking hebben op het abonnement, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement.
 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Senior Publications Nederland BV .

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
  • Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Senior Publications Nederland BV, Amalialaan 126 II 3743 KJ Baarn .Senior Publications Nederland BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor de andere vennootschappen en dochterbedrijven van Senior Publications Nederland BV http://www.spn.nl

Senior Publications Nederland BV zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer Senior Publications Nederland BV daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Het leveren van producten en diensten:
 • Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.
 • (direct) marketing:
 • U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Senior Publications Nederland BV.
 • Personalisatie en targeting
 • Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.
 • Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.
 • Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.
 • Marktonderzoek en analyse
 • Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
  • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden
  • Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.
6. Minderjarigen

Senior Publications Nederland BV let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Senior Publications Nederland BV zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Senior Publications Nederland BV moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Senior Publications Nederland BV bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Senior Publications Nederland BV door te sturen.

Senior Publications Nederland BV moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Senior Publications Nederland BV samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Senior Publications Nederland BV nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Senior Publications Nederland BV via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Senior Publications Nederland BV.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Senior Publications Nederland BV neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Senior Publications Nederland BV (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Senior Publications Nederland BV zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Uw persoonsgegevens kunnen, voorzover de wettelijke en reglementaire beperkingen dit toelaten, doorgegeven worden aan derde bedrijven waarvan Senior Publications Nederland BV aanneemt dat ze interessante commerciële informatie voor u hebben of als bron voor verrijking van direct marketing referentiebestanden. Bezwaren kunnen vermeld worden in de registratieprocedure of verzet kan aangetekend worden zoals verder aangegeven in dit privacy beleid.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • u ons daar toelating voor geeft.

Indien Senior Publications Nederland BV op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie

U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in volgende gegevens:

 • in uw abonnee- en abonnementsgegevens via ons klanten service portaal abonneeplein.nl,
 • in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites en digitale toepassingen van Senior Publications Nederland BV

U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan ons hiervoor contacteren via e-mail: privacy@spn.nl of per post op: Senior Publications Nederland BV (Privacy Office), Amalialaan 126 II 3743 KJ Baarn.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Senior Publications Nederland BV heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Senior Publications Nederland BV uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, contacteer ons op privacy@spn.nl, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op de Postfilter site: www.postfilter.nl. Senior Publications Nederland BV houdt hier als lid van de DDMA rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

 • Kunt u van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • Kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, contacteer ons op privacy@spn.nl

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet.nl

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Senior Publications Nederland BV, contacteer ons op privacy@spn.nl

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

11. Het surf- en cookie beleid van Senior Publications Nederland BV

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Senior Publications Nederland BV kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten.   Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Senior Publications Nederland BV gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies; deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies; deze blijven staan tot ze vervallen na de bewaartermijn, of tot u ze wist).

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens).  Door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden door Senior Publications Nederland BV, en derde partijen, de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • cookie ID (een uniek nummer dat aan het cookie wordt toegekend);
 • IP-adres;
 • informatie over uw klik- en surfgedrag (zowel binnen gezondheidsnet.nl als daarbuiten);
 • timestamp (tijd en datum van het plaatsen van het cookie);
 • taal;
 • regio/locatie;
 • gebruikt apparaat (pc, smartphone, tablet, inclusief welk type);
 • type browser;
 • soort abonnement;
 • voorkeursthema’s;
 • voorkeuren voor zoekopdrachten;
 • informatie over uw aankopen, producten toegevoegd aan een winkelmandje, ingevulde velden in formulieren.

Senior Publications Nederland BV, en derde partijen, maken gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden:

 • Profilering en advertentieplatform: op basis van de bovenstaande informatie, wordt een profiel van u opgesteld – slechts nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven via de cookiebanner op onze website. Wij maken gebruik van een advertentieplatform. Organisaties kunnen via dit platform een bod doen wanneer zij een advertentie willen tonen aan een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld vrouwen tussen 20 en 30 jaar in de regio Amsterdam). Het profiel wordt dus gebruikt om advertenties te tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd. Uw gegevens worden doorgegeven aan partijen die via dit advertentieplatform een winnend bod hebben gedaan om een advertentie te plaatsen, zodat zij de betreffende advertentie kunnen tonen. Deze partijen gebruiken de informatie alleen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, en niet voor andere doelen. Tussen Senior Publications Nederland BV en het advertentieplatform zijn schriftelijke afspraken gemaakt om dit te borgen.
 • A/B-testen: mogelijk worden bij gebruikers met vergelijkbare profielen, toch andere advertenties getoond, of worden delen van de website anders weergegeven, om de effecten van deze verschillen te kunnen meten.
 • Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
  • door te vermijden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
  • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten.
  • u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en/of interactiviteit met onze websites mogelijk te maken.
  • uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.
 • de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond, zodat de betreffende advertentie niet te vaak aan dezelfde persoon wordt getoond).
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt aangewend in het kader van de CIM Internet Studie, of voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. De CIM Internet Studie is een studie die door het bedrijf Gemius wordt uitgevoerd namens het Centrum voor Informatie over de Media. De studie onderzoekt hoe vaak bepaalde websites worden bezocht, en hoe vaak bepaalde browsers en besturingssystemen worden gebruikt.
 • De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (bv. (een indicatie van) uw leeftijd, geslacht, regio).
 • Te detecteren of u gebruik maakt van adblock-technologieën (waarmee advertenties worden geblokkeerd).
 • Het mogelijk maken van het delen van informatie door u via social media.
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, de website beveiligen, de website testen, misbruik opsporen. Bijvoorbeeld door load balancing (het zo efficiënt mogelijk verdelen van netwerkverkeer over verschillende servers); detectie van het aantal inlogpogingen (om pogingen tot ongeoorloofde toegang te herkennen); en een automatische uitlogfunctie (nadat u een tijd niet actief bent geweest op de website, wordt u uitgelogd om misbruik van uw account te voorkomen)

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Senior Publications Nederland BV en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Op sites van SPN kunnen cookies van de volgende aanbieders voorkomen.

Cookie vendor Cookiehoudbaarheid
Advertentieplatform
Active Agent 6 maanden
ad.360yield.com 2 jaar
Adform 1 jaar en 1 maand
AdGear Technologies Inc. 1 jaar en 1 maand
Adobe Media Optimizer 1 jaar
Adroit Interactive 1 jaar en 1 maand
Adscale 2 jaar
adscience.nl/cgi-bin 1 jaar
adsymptotic.com 3 maanden
AppNexus Inc 3 maanden
APT from Yahoo! 1 jaar
Audience Manager 6 maanden
Bannerconnect 2 jaar
Beeswax.io 2 jaar
Bidtheatre AB 1 jaar
bing.com 2 jaar
Blue Mango 2 jaar
BlueKai 2 jaar
Brightroll Inc. 2 jaar
Cadreon 2 jaar
Casale Media 1 jaar
Centro DSP 2 jaar
Clearstream.TV, Inc 2 jaar
Conversant CRM 2 jaar
Crimtan 2 jaar
Criteo 2 jaar
DataXu Inc. 1 maand
Delta Projects 2 jaar
Digilant 2 jaar
DMA Institute dba  Hottraffic Browsersessie
DoubleClick Bid Manager/DoubleClick Campaign Manager/DoubleClick for Publishers Premium 2 jaar
Dstillery 2 jaar
DYNADMIC SAS 2 jaar
EQ Works 2 jaar
Exponential Interactive, Inc 2 jaar
EyeReturn Marketing 2 jaar
EyeView Inc. 6 jaar
Facebook exchange 3 maanden
Flashtalking 2 jaar
GetIntent 1 jaar
Google 2 jaar
gumgum.com 1 jaar
Improve Digital 2 jaar
Infectious Media/Infectious Media Ltd./Rocket Fuel Inc. 2 jaar
infolinks.com 2 jaar
Invite Media 2 jaar
iotecglobal 1 jaar
IPONWEB Limited 1 jaar
justincasewebspace.nl 1 jaar en 10 maanden
justpremium.com 2 jaar
Krux digital 6 maanden
LiveRamp, Inc. 6 maanden
Mark&Mini 2 jaar
MediaCom 2 jaar
MediaMath 2 jaar
Mediasmart 2 jaar
Mindshare 2 jaar
Mobpro 2 jaar
Netmining LLC 1 jaar
Oath 2 jaar
OMD 2 jaar
One by AOL 2 jaar
OpenX 2 jaar
Optomaton 2 jaar
OwnerIQ Inc. 2 jaar
Perform 2 jaar
Platform 161 1 jaar en 11 maanden
Publicis Groupe 2 jaar
Pubmatic 2 jaar
px.powerlinks.com/user/sync/ssps 6 maanden
Quantcast Inc. 1 jaar en 10 maanden
RadiumOne Inc. 1 jaar
Rocket Fuel Inc. 1 jaar en 1 maand
Rubicon Project Edison, Inc. (DSP) 2 jaar
Simplifi Holdings Inc. 2 jaar
Sizmek 2 jaar
Smart Adserver 2 jaar
Sociomantic 2 jaar
Splicky 2 jaar
Spotxchange 1 jaar
Struq 2 jaar
Sumologic 2 jaar
Tapad 2 jaar
Teads Technology SAS 2 jaar
Telaria 1 jaar en 10 maanden
The Nielsen Company 4 maanden
The Trade Desk Inc. 1 jaar
Tubemogul 2 jaar
Turn Inc. 6 maanden
Twitter advertising 2 jaar
Walmart Inc 10 jaar
Weborama 3 maanden
Xaxis, Inc 1 jaar en 1 maand
Yieldr 5 jaar
ZypMedia 2 jaar
Functioneel, optimalisatie, social media, analyse e.a.
Google
_ga 2 jaar
_gid 24 uur
_gat 1  minuut
_gads 2 jaar
Via Drupal
accept_cookies 1 jaar
colorbox-loaded 7 dagen
has_js Browsersessie
Youtube
PREF 2 jaar
YSC Browsersessie
VISITOR_INFO1_LIVE 8 maanden
AddThis
t2 2 jaar
di2 2 jaar
loc 2 jaar
mus 2 jaar
na_id 2 jaar
na_tc 2 jaar
uid 2 jaar
um 2 jaar
uvc 2 jaar
vc 2 jaar

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten, of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Artikelen

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Senior Publications Nederland B.V. (Kamer van Koophandel nummer: 32055487 te Hilversum, BTW-nummer: NL009703238BO1)  en Het Media Bedrijf B.V. (Kamer van Koophandel nummer: 69562903 te Hilversum, BTW-nummer: NL8579199557B01) Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn, hierna ook te noemen “de uitgever” en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenartikelen door de uitgever. Op deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden welke eveneens te vinden zijn op deze website. Bij strijdigheid van bepalingen uit de onderhavige Leveringsvoorwaarden en die van de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de laatstgenoemde voorrang.

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door de uitgever, deze Leveringsvoorwaarden te accepteren.
1.3 De uitgever garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 De uitgever is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Leveringsvoorwaarden (deels) te wijzigen, waaronder tevens wordt begrepen wijziging van de abonnementsformule, de inhoud van het abonnement of de abonnementsprijs. Door de akkoordverklaring met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden stemt de klant in met dit recht van de uitgever en met de toepasselijkheid van de door de uitgever gemaakte wijzigingen op de overeenkomst tussen de uitgever en de klant, behoudens voor zover deze wijzigingen in strijd zijn met de wet. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn. De uitgever is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan, is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De klant heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
Deze Leveringsvoorwaarden van de uitgever zijn op aanvraag verkrijgbaar bij:
Senior Publications Nederland B.V. en Het Media Bedrijf B.V.
Klantenservice
Postbus 44
3740 AA Baarn

Telefoon: 035-692 52 10, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe klant het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de klant verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De klant kan contact opnemen met Klantenservice indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 De uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur van het abonnement
3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

4.2 Door een gewijzigde abonnementsformule, al dan niet als gevolg van het wijzigen van de inhoud van het abonnement, is de uitgever gerechtigd af te wijken van het oorspronkelijk te incasseren abonnementsbedrag.

4.3 Betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische afschrijving. Betaling per factuur geschiedt jaarlijks. Betaling via Ideal gebeurt enkel voor automatisch aflopende abonnementen.

4.4 Bij niet tijdige betaling, onder andere door storneren van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is de uitgever gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.5 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.6 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

4.7 In geval van betaling via automatische incasso wordt de eerstkomende betaling vermeld bij de laatste inning. Tevens zijn factuurgegevens digitaal in te zien via deze link.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van de uitgever vindt plaats via Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de klant daarover contact opnemen met Klantenservice.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via deze link.
6. Opzegging van het abonnement
Om een abonnement te beëindigen, dient de klant minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is, de uitgever te informeren. Dit kan telefonisch via 035 – 692 52 10, schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam en adres. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van de uitgever worden opgevraagd via post of telefoon. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift.
7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
De uitgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de uitgever en de klant ii) om een administratie bij te houden van alle klanten. De uitgever respecteert de privacy van haar klanten. De uitgever heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1016311. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van de uitgever.

8. Welkomstgeschenken, artikelen 

8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de klant de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. De uitgeever raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of per telefoon) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft de uitgever het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2 De klant heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de klant bij de uitgever heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De klant kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de Klantenservice van de uitgever. De klant krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de klant in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de klant het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De klant heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door de uitgever aldus is terugontvangen.

8.3 De klant ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de klant daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat de uitgever de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt de uitgever de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de klant een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de klant het verschil terug. Als de klant kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de klant in rekening gebracht. Als de klant het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de klant een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de klant daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De klant krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

8.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. De uitgever kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

8.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of artikel niet meer voorradig is, heeft de klant recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de klant.

9. Klachten

9.1 De klant dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan de uitgever. Als de klant van mening is dat zijn klacht niet naar behoren wordt behandeld, kan hij deze binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

10. Aansprakelijkheid 
De uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan de uitgever is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van de uitgever komt. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door de uitgever geleverd artikel, tenzij de uitgever aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van de uitgever gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van de uitgever, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van de uitgever, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van de uitgever. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan de uitgever is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal de uitgever de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de uitgever aan de klant verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen de uitgever en de klant.
De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.